"Közös múlt az Ipoly mentén" szlovák-magyar konferencia programja

2010-08-29 11:31:00
kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

 

(vissza)

 

„SPOLOČNÁ MINULOSŤ NA POIPLÍ”
„KÖZÖS MÚLT AZ IPOLY MENTÉN”
Fiľakovo, Mestský úrad – veľká zasadačka
9.–10. septembra 2010

Fülek, Városháza – nagy tanácsterem
2010. szeptember 9–10.

PROGRAM SLOVENSKO-MAĎARSKEJ KONFERENCIE
„SPOLOČNÁ MINULOSŤ NA POIPLÍ”
A „KÖZÖS MÚLT AZ IPOLY MENTÉN” CÍMŰ
SZLOVÁK-MAGYAR KONFERENCIA PROGRAMJA
Fiľakovo – Mestský úrad, 9.–10. september 2010 (štvrtok – piatok)
Fülek – Városháza, 2010. szeptember 9-10. (csütörtök – péntek)

 

 

A konferencián kétnyelvű szinkrontolmácsolást biztosítunk!
Na konferencii zabezpečujeme dvojjazyčné synchrónne tlmočenie!

 


9. september 2010 (štvrtok) – 2010. szeptember 9. (csütörtök)
Vedúci programovej časti – Levezető elnök: Prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc.

10.00 – 10.40 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE, PRIVÍTANIA
                     ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ, KÖSZÖNTŐK

I. IDENTITA, PRIESTOR, DEMOGRAFIA – ZMENY V DEJINÁCH
I. IDENTITÁS, TÉR, DEMOGRÁFIA – VÁLTOZÁSOK A TÖRTÉNELEMBEN

10.40 – 11.10 Prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc. (vedúci katedry, Univerzita Komenského, Bratislava – tanszékvezető egyetemi tanár, Komenský Egyetem, Pozsony): Historické aspekty v lokálnom a regionálnom povedomí Gemera-Malohontu a Novohradu - Történelmi aspektusok a lokális és regionális identitásban Gömör és Nógrád példáján
11.10 – 11.40 Prof. Dr. Anna Gyivicsanová (vysokoškolský pedagóg, ELTE, Budapešť – egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest): Typológia slovenských komunít v Novohrade – A Nógrád megyei szlovák közösségek tipológiája
11.40 – 12.10 Dobos Balázs, PhD (historik, vedecký tajomník, Ústav pre výskum etnických a národných menšín Maďarskej akadémie vied, Budapešť – történész, tudományos titkár, MTA Kisebbségkutató Intézet): Voľby do menšinových samospráv v župe Nógrád – prípady a ponaučenia - Kisebbségi önkormányzati választások Nógrád megyében – esetek és tanulságok
12.10 – 12.40 Gyurgyík László, PhD (historik – demograf, Pedagogická fakulta Univerzity Jána Selyeho, Komárno – történész-demográfus, Selye János Egyetem Tanárképző Kara, Komárom): Demografické procesy na strednom Slovensku od 90-tych rokov 20. storočia po súčasnosť s dôrazom na územie historických žúp Hont, Novohrad a Gemer – Demográfiai folyamatok Közép-Szlovákiában az 1990-es évektől napjainkig különös tekintettel a történelmi Hont, Nógrád, Gömör vármegyék területére

12.40 – 14.00 Obedňajšia prestávka – Ebédszünet

II. HUSLE A KLADIVO – TRADIČNÉ ZAMESTNANIA RÓMOV V NOVOHRADE
II. HEGEDŰ ÉS KALAPÁCS – A CIGÁNYSÁG TRADICIONÁLIS FOGLALKOZÁSAI NÓGRÁDBAN

14.00 – 14.30 Mária Adamová (riaditeľka archívu na dôchodku, Lučenec – nyugalmazott levéltár-igazgató, Losonc): Sonda do života významných novohradských rómskych hudobníkov 19. storočia – Mozzanatok a jelentősebb 19. századi nógrádi cigányzenészek életéből
14.30 – 15.00 Dr. Szomszéd András (hlavný archivár Novohradského župného archívu na dôchodku, Bátonyterenye – a Nógrád Megyei Levéltár nyugalmazott főlevéltárosa, Bátonyterenye): Zamestnania novohradských Rómov na základe súpisov z reformnej doby – A nógrádi cigányság foglalkozási viszonyai a reformkori összeírások alapján

15.00 – 15.20    Prestávka – Szünet

III. PARALELNÉ PRÍBEHY – VÝSLEDKY VÝSKUMOV REALIZOVANÝCH V OBCIACH RADZOVCE A LEGÉND
III. PÁRHUZAMOS TÖRTÉNETEK – A RAGYOLC ÉS LEGÉND KÖZSÉGBEN VÉGZETT FALUKUTATÁS EREDMÉNYEI

15.20 – 16.00 Tyekvicska Árpád (riaditeľ, Novohradský župný archív, Salgótarján – igazgató, Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján): Tri storočia obce osídlenej Slovákmi. Náčrt výskumu obce – Egy szlovák telepítésű falu három évszázada. Egy falukutatás vázlata
16.00 – 16.40 RNDr. Puntigán József (lokálny historik, Lučenec – helytörténeti kutató, Losonc) – Agócs Attila (riaditeľ, Hradné múzeum vo Fiľakove – igazgató, Füleki Vármúzeum): Komunita v pohraničí – Z dejín obce Radzovce v 20. storočí na základe terénneho výskumu – Község a határ mentén - Ragyolc 20. századi történetéből egy falukutatás tükrében  

17.00 Návšteva fiľakovského hradu – Látogatás a füleki várban
19.00 Recepcia – Fogadás


10. september 2010 (piatok) – 2010. szeptember 10. (péntek)
Vedúci programovej časti - Levezető elnök: Prof. PhDr. Ján Botík, DrSC.

IV. PRÍBEHY Z POIPLIA – OBRÁZKY ZO SLOVENSKO–MAĎARSKEJ SPOLOČNEJ MINULOSTI
IV. IPOLY MENTI TÖRTÉNETEK – KÉPEK A SZLOVÁK–MAGYAR KÖZÖS MÚLTBÓL

9.00 – 9.30 Prof. PhDr. Ján Botík, DrSC. (vysokoškolský pedagóg, Katedra etnológie a etnomuzikológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre – egyetemi tanár, Konstantin Filozófus Egyetem Néprajzi és Etnomuzikológiai Tanszéke, Nyitra): Maďarsko-slovenská kontaktová zóna v oblasti Hontu a Novohradu v jej historickej a kultúrnej retrospektíve – Történelmi és kulturális visszatekintés a Nógrád és Hont területén húzódó magyar–szlovák kontaktuszóna alakulására
9.30 – 10.00 Gere József (lokálny historik, Balašské Ďarmoty – helytörténeti kutató, Balassagyarmat): „Vojak okrídleného kolesa...” Stretnutia rušňovodiča s Históriou – „A szárnyaskerék katonája...”Egy mozdonyvezető találkozásai a Történelemmel
10.00 – 10.30 Mgr. Angelika Dončová (archivár, Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Lučenec – levéltáros, Besztercebányai Állami Levéltár Losonci Fióklevéltára): Politizujúci lučenecký advokát v časoch Uhorska, Ľudovít Bazovský – Egy politizáló losonci ügyvéd az Osztrák–Magyar Monarchia idejében, Bazovský Lajos.
10.30 – 11.00 Sebestyén Kálmán (hlavný archivár, Novohradský župný archív, Salgótarján – főlevéltáros, Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján): Slovensko–maďarská výmena obyvateľstva v Salgótarjánskom okrese po II. svetovej vojne – A II. világháborút követő szlovák–magyar lakosságcsere a Salgótarjáni járásban

11.00 – 11.15 Prestávka – Szünet

V. LOKÁLNA HISTÓRIA A VZDELÁVANIE – VYUŽÍVANIE POZNATKOV LOKÁLNEJ HISTÓRIE VO VZDELÁVANÍ
V. HELYTÖRTÉNET ÉS OKTATÁS – A HELYTÖRTÉNETI ISMERETEK HASZNOSÍTÁSA AZ OKTATÁSBAN

11.15 – 11.45 Simon Attila, PhD (vedúci katedry, Pedagogická fakulta Univerzity Jána Selyeho, Komárno – tanszékvezető, Selye János Egyetem Tanárképző Kara, Komárom): Národné stereotypie v slovenských a maďarských učebniciach– Nemzeti sztereotípiák a szlovák és a magyar tankönyvekben
11.45 – 13.00 Okrúhly stôl o využívaní poznatkov a učebníc lokálnej histórie vo vzdelávacom systéme v Maďasrsku a na Slovensku
Kerekasztal-beszélgetés a helytörténeti ismeretek és tankönyvek hasznosításáról a magyarországi és szlovákiai oktatásban

Účastníci rozhovoru – A beszélgetés résztvevői:

Dr. Ádám Zita (podpredseda, Zväz maďarských pedagógov na Slovensku, Rimavská Sobota – alelnök, Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Rimaszombat) – Miklósi László (predseda, Spolok dejepisárov, Budapešť – elnök, Történelemtanárok Egylete, Budapest) – PaedDr. Puntigán Tünde (pedagóg, Fiľakovo – pedagógus, Fülek) – Végh József (riaditeľ, Kultúrne stredisko a knižnica, Rétság – igazgató, Művelődési Központ és Könyvtár, Rétság)

13.00 Obed – Ebéd

 

     

   

    

   

   

 Legéndi

Polgármesteri

Hivatal

Faluszépítő

Egylet

 

 

 

(vissza)