Közös múltunk kulcskérdései

2010-09-09 16:46
kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

A MAGYAR ÉS A SZLOVÁK TÖRTÉNELEM KULCSKÉRDÉSEI
Párhuzamos tanulmányok, oktatási kiegészítő anyagok

KĽÚČOVÉ OTÁZKY SLOVENSKÝCH A MAĎARSKÝCH DEJÍN
Paralelné štúdie a metodické modely výučby dejín

(A Magyar-Szlovák Történész Vegyesbizottság munkaanyaga)
 
 
 
Kulcstémák / Kľúčové témy:
 
1. Stredovek - Középkor

Príchod Slovanov, Veľká Morava, príchod Maďarov do Karpatskej kotliny
Szlávok, magyarok megtelepülése, Nagymorávia, honfoglalás
(A. Ruttkay, AÚ SAV -  Szőke B.)

Vznik uhorského štátu (J. Lukačka, HÚ SAV -  Zsoldos)
A koraközépkori magyar állam kialakulása

Etnická, regionálna, mestská štruktúra stredovekého Uhorska
A középkori Magyar Királyság etnikai, regionális és városi szerkezete
(V. Segeš, VHÚ - E. Csukovits)


2. Raný novovek - Koraújkor

A Habsburg-monarchia és a Magyar Királyság három részre szakadása Mohács, illetve 1541 után. A török hódoltság kérdése
Habsburská monarchia a rozčlenenie uhorského štátu po Moháči, resp. po 1541 Problematika tureckej okupácie
(V.Čičaj, HÚ SAV - G. Pálffy)

A natio hungarica, a magyarországi rendi-nemesi nemzet és értelmiség hungarus tudata és patriotizmusa
Uhorské vedomie, natio hungarica  uhorskej šľachty a uhorskej inteligencie, uhorský patriotizmus  
(E.Kowalská, HÚ SAV - Soós)

Reformáció, ellenreformáció és a Habsburg-ellenes felkelések
Protihabsburské povstania – reformácia a rekatolizácia  
(P. Kónya, PÚ – Oborni Teréz)

A magyar állam megújítása és a belső telepítések
Reštaurácia uhorského štátu a vnútorné kolonizačné vlny
(I. Mrva, TU - Varga J. J.)


3. Novovek (19. storočie) - Újkor (19. század)


A nemzeti mozgalmak kezdetei: a nyelvújítás, nyelvtörvények és nyelvharcok
Začiatky národných hnutí, jazyková kodifikácie, jazykové zákony, jazykové boje
(P. Šoltés, HÚ SAV – Kiss László)

A magyarországi nemzeti mozgalmak programjai
Programy národných hnutí v uhorskom štáte (D. Škvarna, UMB - I. Halász)

Politikai küzdelmek, nemzeti, nemzetiségi jogi mozgalmak és a magyarországi nemzetiségi politika
Politické úsilia, hnutia o národné, národnostné práva a uhorská národnostná politika
(M.Podrimavský, HÚ SAV -  L. Szarka)

Asszimiláció, migráció, társadalmi mobilitás, modernizáció Magyarországon
Asimilačné, migračné  procesy, mobilita, modernizácia v Uhorsku
(M.Kmeť, UMB  -  Nagy Mariann)


4. Najnovšie obdobie (20. storočie) - Legújabb kor (20. század)

A történeti Magyarország felbomlása és a nemzetállamok kialakulása    
Zánik Uhorska a vznik národných štátov (M.Hronský, UPV SAV – Ablonczy Balázs)

Magyarok és szlovákok a két világháború közötti nemzetállami kapcsolatokban
Maďari – Slováci národné štáty  v medzivojnovom období (L. Deák, HÚ SAV – A. Simon)

A magyar-szlovák kapcsolatok válságos évtizede (1938-1948)
Krízové desaťročie v slovensko-maďarských vzťahoch 1938-1948
(Š. Šutaj, SÚ SAV r. 1945-48; I.Baka, VHÚ r. 1938-45 – Á. Popely)

Állam és társadalom Magyarországon és Szlovákiában a kommunista rendszer évtizedeiben
Štát a spoločnosť na Slovensku a v Maďarsku v období komunistického režimu
(S.Sýkora, HÚ SAV – T. Valuch)