TÖRTÉNELEMOKTATÁSI SEGÉDKÖNYV

kisebb betű nagyobb betű

 

A Magyar–Szlovák Történész Bizottság 2007 májusában, budapesti tanácskozásán döntött arról, hogy a történelemtanárok, középiskolai és egyetemi diákok, s más érdeklődők részére segédkönyvet készít a közös történelem jobb megértése érdekében. A Bizottság két társelnöke – Szarka László és Štefan Šutaj – 2008 szeptemberében kezdte el a munka megszervezését. Ennek részeként több szakmai konferenciára, egyeztetésre, szerkesztőségi megbeszélésre is sor került: Pozsonyban, Kassán, Rozsnyón, Balassagyarmaton és Budapesten. A közös kutatási programban részt vevő magyar és szlovák történészek bekapcsolódtak a Nógrád Megyei Levéltár és a Füleki Vármúzeum által szervezett közös regionális programba. Ennek eredményeként készültek el egyebek közt az alábbi tanulmányok is.


PDF-formátumban letölthető tanulmányok (rövidített változatok):


Ablonczy Balázs: Felső-Magyarországból Szlovenszkó1918-1921
Baka, Igor- Zeidler Miklós: A bécsi döntés következményei
Baka, Igor – Zeidler Miklós: Magyar-szlovák kapcsolatok 1938-1939-ben
Čičaj, Viliam: A soknemzetiségű Magyar Királyság egy multietnikus birodalomban (szlovákul)
Csukovits Enikő: Politikai, társadalmi változások a Magyar Királyságban 1301–1525 között
Halász Iván: Magyarok és szlovákok az 1848/49-es forradalomban és szabadságharcban
Hronský, Marian: A történeti Magyarország felbomlása és a nemzeti államok kiakulása (szlovákul)
Kiss László: A nemzeti mozgalmak kezdetei Magyarországon
Kmeť, Miroslav: Asszimilációs, migrációs, mobilitási és modernizációs folyamatok a történeti

    Magyarországon (szlovákul)
Kónya, Peter: A Habsburg-ellenes felkelések évszázada (szlovákul)
Kowalská, Eva: A „szlovák“ és a „magyarországi“ történelem, illetve a magyarországi patriotizmus

    viszonya (szlovákul)
Lukačka, Ján: A Magyar Királyság kialakulása (szlovákul)
Miskolczy Ambrus: A hungarus tudat a 19. század első felében
Molnár Antal: Reformáció és ellenreformáció hatása Magyarországon a 16-17. században
Mrva, Ivan: Szlovákok a 18. századi Magyarországon (szlovákul)
Nagy Mariann: Modernizáció és asszimiláció a dualizmuskori Magyarországon
Milan Podrimavský: Nemzeti mozgalom és a magyarországi nemzetiségi politika a dualizmus korában
Popély Árpád: A magyar–szlovák kapcsolatok válságos évtizede (1938-1948)
 Ruttkay, Alexander T.: A szlávok megtelepedése, Nagymorávia és a magyar honfoglalás (szlovákul)

Simon Attila: Magyarok és szlovákok a két világháború között

Škvarna, Dušan: A nemzeti mozgalmak átpolitizálódása és a politika nacionalizációja (1840–1867) (szlovákul)
Šoltész, Peter: A nemzeti mozgalmak kezdetei, az irodalmi nyelvi norma kialakulása, nyelvtörvények

    és nyelvharcok (szlovákul)
Šoltész, Peter: Harc a szlovák irodalmi nyelvért (szlovákul)
Szarka László: Nemzetiségi mozgalmak, nemzetiségi politika Magyarországon a dualizmus korában
Szőke Béla: A szláv megtelepedéstől a magyar államalapítás kezdetéig
Valuch Tibor: Állam és társadalom Magyarországon (1948-1956)
Valuch Tibor: Magyarország 1956-1963
Valuch Tibor: A konszolidált Kádár-korszak (1963-1978)
Valuch Tibor: A Kádár-rendszer válsága (1978-1988)
Varga J. János: A Magyar Királyság megújítása a XVIII. században
Zeidler Miklós: Magyarország a második világháborúban
Zsoldos Attila: Magyarok és szlávok az Árpád-kori Magyar Királyságban. Megye, dukátus, erdőispánság