● Štúdie k výučovaniu dejepisu

kisebb betű nagyobb betű

 

Maďarsko-slovenská komisia historikov sa na budapeštianskom rokovaní v máji 2007 rozhodla, že pre učiteľov dejepisu, študentov stredných škôl a univerzít a iných záujemcov v záujme lepšieho pochopenia spoločnej minulosti pripraví príručku. Dvaja spolupredsedovia komisie - László Szarka a Štefan Šutaj  - začali organizovať prácu v septembri 2008. V jej rámci došlo k viacerým odborným konferenciám, rokovaniam, redakčným rozhovorom v Bratislave, Košiciach, Rožňave, Balážskych Ďarmotách a Budapešti. Maďarskí a slovenskí historici parrticipujúci na spoločnom výskumnom  programe sa zapojili aj do spoločného regionálneho programu, ktorý zorganizoval Archív župy Nógrád spolu s hradným múzeom vo Fiľakove. Výsledkom tejto spolupráce vznikli aj nasledovné štúdie.

 

Štúdie, ktoré možno stiahnuťvo formáte PDF (skrátené verzie)


Ablonczy Balázs: Felső-Magyarországból Szlovenszkó1918-1921
Baka, Igor- Zeidler Miklós: A bécsi döntés következményei
Baka, Igor – Zeidler Miklós: Magyar-szlovák kapcsolatok 1938-1939-ben
Čičaj, Viliam: Mnohonárodnostný uhorský štát v mnohonárodnostnej monarchii
Csukovits Enikő: Politikai, társadalmi változások a Magyar Királyságban 1301–1525 között
Halász Iván: Magyarok és szlovákok az 1848/49-es forradalomban és szabadságharcban
Hronský, Marian: Zánik Uhorska a vznik národných štátov
Kiss László: A nemzeti mozgalmak kezdetei Magyarországon
Kmeť, Miroslav: Asimilačné, migračné procesy, mobilita, modernizácia v Uhorsku
Kónya, Peter: Storočie protihabsburských povstaní
Kowalská, Eva: Problém vzťahu „slovenských“ a „uhorských“ dejín a uhorského patriotizmu
Lukačka, Ján: Obdobie vzniku uhorského štátu
Miskolczy Ambrus: A hungarus tudat a 19. század első felében
Molnár Antal: Reformáció és ellenreformáció hatása Magyarországon a 16-17. században
Mrva, Ivan: Slováci v Uhorsku v 18. storočí
Nagy Mariann: Modernizáció és asszimiláció a dualizmuskori Magyarországon
Milan Podrimavský: Nemzeti mozgalom és a magyarországi nemzetiségi politika a dualizmus korában
Popély Árpád: A magyar–szlovák kapcsolatok válságos évtizede (1938-1948)
Ruttkay, Alexander T.: Príchod Slovanov, Veľká Morava, príchod Maďarov do Karpatskej kotliny

Simon Attila: Magyarok és szlovákok a két világháború között

Škvarna, Dušan: Politizácia národných hnutí, nacionalizácia politiky (1840–1867)
Šoltész, Peter: Začiatky národných hnutí, jazyková kodifikácia, jazykové zákony, jazykové boje
Šoltész, Peter: Zápas o slovenský spisovný jazyk
Szarka László: Nemzetiségi mozgalmak, nemzetiségi politika Magyarországon a dualizmus korában
Szőke Béla: A szláv megtelepedéstől a magyar államalapítás kezdetéig
Valuch Tibor: Állam és társadalom Magyarországon (1948-1956)
Valuch Tibor: Magyarország 1956-1963
Valuch Tibor: A konszolidált Kádár-korszak (1963-1978)
Valuch Tibor: A Kádár-rendszer válsága (1978-1988)
Varga J. János: A Magyar Királyság megújítása a XVIII. században
Zeidler Miklós: Magyarország a második világháborúban
Zsoldos Attila: Magyarok és szlávok az Árpád-kori Magyar Királyságban. Megye, dukátus, erdőispánság